/ /

Osmanlı Filistini

Osmanlı Filistini, Filistin’in uzun süre uyum ve nispi barışa tanıklık ettiği Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında yaklaşık 400 yıl uzun bir süre yaşadı.

Filistin 1516’da Osmanlı hakimiyetine girdi ve I. Dünya Savaşı’na kadar devam etti ve Osmanlı padişahlarının büyük ilgisine tanık oldu.

Osmanlı Filistini

Osmanlı Filistini Hakkında

400 yıl Osmanlı hakimiyetinde olan Filistin, refah ve barışın en büyük çağına tanıklık etti. Osmanlı yönetimi, Medine ve Mekke’den sonra İslam’da üçüncü kutsal şehir olarak kabul edilen Kudüs’ü de içine alan Filistin’in yönetimine her zaman büyük önem vermektedir.

Osmanlı Devleti kutsal mekanlarda özgür dini uygulamayı garanti eden bir politika izlenmiştir. Üstelik Osmanlılar çeşitli mezhepler ile dini mezhepler arasındaki uygulama özgürlüğüne müdahale etmemeye özenliydiler.

Osmanlı Devleti, Filistin’de barış ve istikrarı koruma çabalarından ister idari, ister askeri, ister ekonomik olsun, gerekli tüm yollarla vazgeçmedi.

Osmanlı’nın Filistin’i Fethi

Filistin, Marj Dabiq Savaşı’ndan sonra, Sultan I. Selim döneminde, Memlükler’in yenilgisinden sonra Osmanlı devleti yönetimine girdi.

Muhteşem Sultan Süleyman da Filistin çevresindeki alanın fethini tamamladı. Filistin’in fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk icraatı şöyleydi:

 • Kutsal mekanları korumak için El Aksa Camii yerleşkesinin duvarları yeniden inşa
 • Kaya Kubbesi’nin yenilenmesi ve restorasyonu
 • Davut’un mezarının restorasyonu

Osmanlı döneminde Filistin’in statüsü

İdari bölüm

Osmanlı döneminde Filistin toprakları birkaç sancağa ayrılmıştır, yani:

 • Kudüs-i Şerif Mutasarrıflığı
 • Beerşeba Kazası
 • Gazze Kazası
 • Halilü’r Rahman Kazası
 • Nablus Kazası
 • Yafa Kazası
 • Nasra Kazası

Osmanlı Filistini’nin idari bölünmesi tarih boyunca değişti, çünkü bölünme genellikle Beyrut valisinin yönetimi altındaki Filistin’in kuzeyi ve Kudüs valisinin yönetimi altındaki Filistin’in güneyi olmak üzere ikiye bölündü.

1887 yılında, büyük güçlerin Filistin’i kontrol etme hırsını hisseden Sultan II. Abdülhamid‘in emriyle Kudüs, Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezine doğrudan bağlı bir valiliğe dönüştürüldü.

Osmanlı Döneminde El Aksa Camii
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kudüs Mutasarrifah haritası

Haritalar, Kudüs Mutasarrifate’nin sınırlarını ve Levant Vilayeti ile ve Beyrut Mutasarrifate ve Suriye Sancağı ile örtüştünü göstermektedir.

Osmanlı Döneminde El Aksa Camii
Osmanlı döneminde Kudüs Mutasarrifah’ın Mısır ile sınırları

Osmanlı Filistini Demografisi

Osmanlı Filistini nüfusunun çoğunluğunu Müslüman Araplar oluşturmuştur, 1880 yılındaki nüfus sayımına göre Filistin nüfusunun %87’sini Müslüman Araplar oluşturmuştur.

Osmanlı döneminde Filistin’deki Müslümanların çoğunluğu Sünnilerden oluşuyordu ve o dönemde Dürziler ve Şiiler de Filistin’de yaşıyordu.

Devlet arazileri çiftçilere baktırmak için verildiği için Osmanlı döneminde Filistin’in ekonomisi büyük ölçüde tarıma bağlıydı.

Topraklar bir nesilden diğerine geçti, ta ki 1858’de Osmanlı Filistini sakinlerine her bireyin mülkiyetini belirleyen toprakları için tapu verene kadar.

O dönemde Filistin’de yaşayan Hıristiyanlar ve Yahudiler daha çok ticaretle uğraşıyor ve şehirlerde yaşıyorlardı.

Osmanlı Döneminde El Aksa Camii
Osmanlı İmparatorluğu döneminde El Aksa Camii

Osmanlı Filistin’indeki dini azınlıklar

Sultan I. Selim’in Filistin’in fethinden sonra yayınladığı kararname ile Osmanlılar Filistin’deki diğer dinlere ait insanlara hoşgörü göstermiş, Kilise ve manastırları muhafaza etmek, paralarını ve yaşamlarını Umar Güvencesine uygun olarak muhafaza etmek için Kudüs’te yaşayan Hristiyanlara haklar tanıyan bir kararname yayınlamıştır.

Osmanlı Devleti, Katolikler, Ortodokslar, Rumlar, Ermeniler, Ruslar, Kıptiler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için padişahlar ve valiler kalıcı olarak müdahale ettiği için Kudüs’te barışı korumak için mükemmel bir şekilde çalıştı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bütün Hıristiyan mezhepleri uyum ve istikrarlı düzen içinde yaşadı.

Osmanlılar, Filistin toplumunun çeşitli unsurlarına yasal statü ve özgürlük sağlayan bir “Millet” sistemi kurdular.

Osmanlı Döneminde El Aksa Camii
Osmanlı Filistin’indeki Hristiyanlar

Filistin’de Osmanlı yönetimi altındaki uyum sadece Müslümanlar ve Hıristiyanlarla sınırlı değildi, birçok durumun gösterdiği gibi Yahudiler de Osmanlı İmparatorluğu’nun adaleti altında yaşıyordu.

Osmanlı arşiv belgeleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir sinagogun restorasyonunu ve daha büyük bir tapınak inşa etmek için genişlemesini kolaylaştırdığını göstermektedir.

Filistin toplumunun her kesimi arasındaki uyum, Siyonist hareketin Osmanlı devleti sınırları içinde bağımsız bir devlet kurma arzusuyla dünyanın her ülkesinden çok sayıda Yahudi’nin göçünü teşvik ederek Filistin’de büyük bir demografik değişim getirmeye çalıştığı Sultan 2.Abdül Hamid döneminden itibaren devam etmiştir.

Sultan II. Abdül Hamid, Osmanlı Filistini’nin toplumsal yapısını değiştirmeyi amaçlayan Yahudilerin büyük göçlerini önlemek için birçok kararname yayınladığı için Kudüs’te 400 yıldır var olan barış ve uyumu korumak için birçok önlem aldı.

Yahudilerin Filistin’e göçlerini önlemek için çeşitli yasalar getirildi.

Sultan 2.Abdül Hamid döneminde Avrupa ülkelerinin Filistin’i kontrol etme arzusuna rağmen, Sultan’ın genel olarak Kudüs ve Filistin Hıristiyanlarına, atalarının yaptığı hoşgörülü muameleyle davrandığı için, bu Durum Kudüs’ün Hıristiyan azınlığını etkilemedi.

Osmanlı Döneminde El Aksa Camii
Osmanlı Filistin’indeki Yahudi azınlıklar

Osmanlı Arşivleri, Sultan 2.Abdül Hamid’in yeni yıl kutlamalarında Beytullah Kilisesi’ne gönderdiği bir belgeyi yayımlaarak Filistin Hristiyanlarına mutluluk ve güvenlik diledi.

Osmanlı Filistin’indeki Yahudi varlığı

Osmanlı yönetimi, Osmanlı Filistin’indeki Yahudi varlığını tanıyarak zaman zaman göç etmelerine izin verirdi. Tarihi kayıtlara göre.

Osmanlı Filistin’indeki Yahudi cemaati, büyük ölçüde yerel nüfusla bir araya gelen Sefarad Yahudileri ve kutsal saydıkları şehirlere gelen Aşkenaz Yahudilerinden oluşuyordu.

Çok az Aşkenaz Yahudisi ticaret yoluyla yaşadı, çoğu dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerden gelen bağışlarla hayatta kaldı.

Osmanlı Filistin’ini sadece Yahudiler için tekelleştirmeyi ve kendi devletlerini kurmayı amaçlayan Siyonist hareketin ortaya çıkmasından sonra Filistin’deki Yahudilerin durumu değişti.

Sultan II. Abdül Hamid, Filistin hariç, dünyada zulüm gören Yahudilerin Osmanlı topraklarına yerleşmelerine izin verdi.

Osmanlı Devleti o dönemde Siyonizmle mücadele etmek için birçok önlem aldı, bunlardan en önemlisi:

 • Yahudilerin toprak satın almasının yasaklanması
 • Kudüs’e hac için gelen ziyaretçilere geçici izin verilmesi
 • Vizelerin dayatılması
Osmanlı Döneminde El Aksa Camii

Osmanlı Filistini ve Siyonizm

Theodor Herzl liderliğindeki Siyonist hareket, başlangıçta Osmanlı İmparatorluğu ile iletişim kurmaya ve Filistin’deki Yahudiler için ulusal bir yuva kurmaya odaklandı.

Siyonizm başlangıçta devlete Filistin’i 150.000 kilogram altın miktarında satın almayı teklif etti ve bu da Sultan Abdül Hamid’in kategorik olarak karşı çıktığı bir durumdu.

Sultan Abdül Hamid, Osmanlı Filistini’ni kontrol etmek için Siyonist hareketin önünde tökezleyen bir bloktu, ta ki Sultan Siyonizm’i onu görevden almak için çalışmakla suçlayana kadar, özellikle de heyette İslam Halifeliği ve Sultanlık görevinden azil hakkında bilgi veren bir Yahudi olduğu için. , Sultan’ın bu durumda bir Yahudi olmasına şaşırdığını ifade ettiği yer.

Osmanlı Döneminde El Aksa Camii
Osmanlı döneminde Filistin’deki dini azınlıklar

Sultan Abdül Hamid’in görevden alınması ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidara gelmesinden sonra yeni hükümet, Padişahın toprak ve vize satın alma yasağından getirdiği kısıtlamaların birçoğunu kaldırdığı için Siyonizm’e göz yummaya başladı.

Hoşgörülü yaklaşım uzun sürmedi, ziıpkı Osmanlı İmparatorluğu’nda ayrılıkçı hareketlerin yaygınlaşmasıyla İttihat ve Terakki, Siyonizm’in Filistin’i sömürgeleştirmeye yönelik planladığı çabaları şüpheyle görmeye başladı.

İttihat ve Terakki Hükümeti, yeni bir ayrılıkçı hareketin ortaya çıkmasına izin vermemek için Osmanlı Filistini’ne göçe bir kez daha kısıtlamalar getirdi.

Yahudi Ulusal Fonu’nun toprak kazanımlarını finanse etmek için kurulmasıyla Siyonistlerin Filistin topraklarını kontrol etme girişimleri arttı.

Osmanlı merkezi hükümeti bu gelişmelere engel olamamış, Siyonist göçün Osmanlı Filistin’ine hareketi artmıştır.

Osmanlı Döneminde El Aksa Camii
Osmanlı Döneminde Filistin

Filistin’de Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğinin sona ermesi

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı-Alman ittifakına karşı olan Avrupalı güçler, başta Siyonistler olmak üzere Osmanlı topraklarındaki GayriMüslim ve gayrimüslim unsurları devletin otoritesine karşı kışkırtmaya başladılar.

Osmanlı Devleti, Magdhaba Savaşı’nı, Rafah muharebesini ve Filistin ve Levant’taki Osmanlı egemenliğini filan sona erdiren Bireba savaşını kaybetti.

Bölge, 1917’de I. Dünya Savaşı sırasında Mareşal Allenby liderliğinde Filistin’in güney kesiminde Mısır’dan gelen Müttefik güçler tarafından işgal edildi.

Osmanlı Döneminde El Aksa Camii
Osmanlı askerleri Kudüs’te

Mareşal Allenby, Kudüs’ün işgalinden sonra halka konuştu ve Haçlı Seferleri’nin artık sona erdiğini, böylece Kudüs’teki Osmanlı yönetiminin sona erdiğini ve Filistin’in bu tarihten itibaren kalıcı bir çatışma ve istikrarsızlık durumuna gireceğini söyledi.

İngiltere, Filistin’i işgalinden sonra Balfour Deklarasyonu’nu uyguladı ve Siyonist Yahudilerin Filistin’e büyük göçünü teşvik etti.

Kudüs’ün ilk İngiliz hükümdarı bu durumu şöyle yorumladı:

Askeri yönetim, Siyonist sorudaki “statüko” ilkesini ihlal etti. Filistin, Müslüman Osmanlı devletine ait bir devletti ve sakinlerinin çoğunluğu Araplardı ve “statüko” politikası altında, sadece bir “askeri yönetim” olduğumuzu ve sivil organizatör olmadığımızı ve ülkeyi yönetmek zorunda olduğumuzu söylemek için hızlı değişiklikler yapmak isteyenlere – daha ziyade talimatlar alıyorduk – dedik. Mısır’da veya önemli azınlıklara sahip diğer ülkelerde yaptığımız gibi, İngilizceyi resmi dil olarak kullanmak ve Arapça çeviri sağlamak, Yahudi, Avrupalı, Ermeni ve diğer sakinlere Mısır’da davrandığımız gibi davranmak.

Osmanlı Döneminde El Aksa Camii

Osmanlı Filistini belgeleri

Türkiye Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivleri’nden idari, sağlık, sosyal ve dini yaşam, güvenlik, kutsal binaların bakımı, Filistin’deki Yahudi varlığı, eğitim ve sosyal yaşam ve Filistin’in kültürel karakterinin korunmasını kapsayan yaklaşık 500 belge yayınladı.