Turkey Technology Development Zones Act No. 4691 in English
| |

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Table of Contents

Bu makalede, sizlere 4691 Sayılı Türkiye Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nu sunmaktayız.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Nişan almak

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 26/6 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar ile teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması, işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer usul ve esasları düzenlemek. /2001 .

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması, işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer usul ve esasları kapsar.

(2) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun kapsadığı bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/12 sayılı 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu 1/2002 Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4691 sayılı Kanunun 4, 5, 8, 9 ve geçici 2 nci maddeleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddelerine tabidir. 3/6/2011 tarih ve 635 sayılı Kanuna göre hazırlanmıştır.

TANIMLAR ve KISALTMALAR

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte;

a) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge ): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplum bilgisini artırmak ve bunu yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak için kullanmak için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

b) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ve yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarımı veya oluşturulması ile ilgili projelerin yönetiminde görev alan en az lisans derecesine sahip uzmanları ,

c) Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimciler tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç, gereç, yazılım, ürün ve sistemleri, Bölgesinde yer almaktadır. saha üretim birimlerinde ticari ürün yapma ve üretme faaliyetleri,

ç) Ar-Ge merkezleri veya enstitüleri: Teknoloji ve kamuya ait ürünlerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü, nitelikli insan gücüne ve günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılıma sahip yerleri,

d) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan yer alan araştırmacılar, yazılım geliştiriciler ve teknisyenleri,

e) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Başvuru dosyası: Bölge kurulması, Bölgeye ilave alan eklenmesi veya Bölge sınırının değiştirilmesi veya Bölgenin iptaline ilişkin taleplere ilişkin bu Yönetmelik kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri içeren dosyadır. bölge alanı,

g) Bölge: Teknoloji geliştirme bölgesini,

ğ) Bölge alanı: Bölgenin arazi üzerindeki her müstakil alanını, sınırları koordinat değerleri ile belirlenen,

h) Bölge işletme yönergesi: Bölgede yer alacak müteşebbislere verilecek hizmetler ile Bölgede gerçekleştirilecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren yönetici şirket tarafından hazırlanan yönergeyi,

ı) Destek: Bölgeler için gerekli olan altyapı, yönetim binası ve kuluçka merkezi inşaatı, yönetici şirket tarafından Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ile ilgili giderlerden, teknoloji işbirliği programlarında yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısım Bakanlık bütçesine aktarılır. ödenek,

i) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilgili olan müdür, teknik personel, laboratuvar yardımcıları, sekreterler, işçiler ve benzeri personeli,

j) Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,

k) Girişimci: Bölgedeki hizmet ve fırsatlardan yararlanmak isteyen veya yararlanan gerçek ve tüzel kişileri,

l) İdari bina: Kuluçka merkezi ve teknoloji transferinin gerçekleştirildiği Bölgede verilecek hizmetleri yürütmek üzere yönetim şirketi tarafından istihdam edilecek personelin kullanacağı ofisler, teknik ve sosyal departmanları içeren yapıdır. ofislerin yanı sıra ihtiyaç halinde girişimciler de yer alabilir,

m) Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu,

n) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

o) Kuluçka merkezi ( kuluçka ): Özellikle genç ve yeni işletmelerin geliştirilmesi amacıyla; Girişimci şirketlere ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, finansal kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin tek çatı altında sunulduğu yapılar,

ö) Kurucu komite: Bölgenin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulması ile Bölgenin bulunduğu ildeki en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu Ar-Ge merkezi veya enstitüsü ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetim şirketinin kuruluşuna kadar olan süreç. ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu komite,

p) Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan veya yeni teknolojilere yönelen şirketlerin belirli bir üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün veya Ar-Ge’nin olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettiği/geliştirdiği teknolojik buluş, ticari ürün, yöntem. D merkezi veya enstitü . veya aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya Ar-Ge merkezi veya enstitüsü içinde veya yakınında, bunları hizmete dönüştürmek ve böylece bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet yürüttükleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark veya teknokent,

r) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş veya meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun olup teknik bilgi ve deneyime sahip kişileri,

s) Teknoloji transfer ofisi (TTO): Teknoloji geliştirici Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanan sanayi şirketleri veya diğer teknoloji veya Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgi, koordinasyon, araştırmaları yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketleri kurulmasını teşvik etme, Fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi, korunması, pazarlanması ve satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet göstermektedir,

ş) Teknolojik ürün: Nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla üretilen, katma değeri ve rekabet gücü yüksek, mevcut üründen önemli ölçüde farklı olan ürünü,

t) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

u) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu,

ü) Üniversite: Mühendislik ve temel bilimlerde insan gücü ve teknik donanım yönünden yapılanmasını tamamlamış ve doktora öğrencisi düzeyinde yeterli araştırma kadrosuna sahip olduğu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan üniversiteleri,

v) Üretim birimleri: Bölgede faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından Kanunun amacına uygun olarak kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı, çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,

y) Üründe yenilik: Teknolojik olarak yeni ürün, önceki ürün nesline göre malzeme, parça ve işlevleri açısından temel ve teknolojik farklılıklar gösteren ürünü,

z) Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen yeni veya geliştirilmiş ürünlerin üretiminde veya halen yeni tekniklerle üretilmekte olan ürünlerin üretiminde kullanılan yöntemi,

aa ) Fizibilite raporu: Bu Yönetmelik ekinde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Fizibilite Raporu Hazırlama Esaslarına göre hazırlanan raporu,

bb) Yazılım: Bir bilgisayarın, iletişim cihazının veya bilgi teknolojisine dayalı diğer bir cihazın kendisine verilen verilerle ve bunların kodunu içeren belgelerle ilgili olarak çalışmasını ve gerekli işlemleri yapmasını sağlayan komutlar veya programlar takımını belirli bir sistematik içinde tasarlamak. liste, kullanım ve kullanım kılavuzları, Bu ürün veya mal ve hizmetlerin tüm hakları ile lisanslama, kiralama ve devir gibi geliştirme ve her türlü teslimat şeklinde ürün ve hizmetlerin tümü,

cc) Yazılım personeli: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışan, program geliştiren ve üreten, alanında yeterli deneyim veya eğitime sahip nitelikli personeli,

çç ) İnovasyon: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılayabilme, mevcut pazarlara başarıyla tanıtabilme veya yeni pazarlar oluşturabilme; yeni bir ürün veya ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçler ve süreçlerin sonuçları,

dd ) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ee ) Yönetici şirket: Kanuna göre anonim şirket olarak kurulan ve Bölgenin yönetim ve işleyişinden sorumlu şirketi,

anlamına geliyor .

İKİNCİ KISIM

Bölgenin Kuruluşuna, İşletilmesine, Bölgede Yer Alacak Faaliyetlere

İlgili Usul ve Esaslar

Kurucu heyetin oluşturulması

MADDE 5 – (1) Bölgenin bulunduğu ildeki en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu Ar- Ge merkezi veya enstitüsünün temsilcileri ile 14 üncü maddede belirtilen kurum ve kuruluşlardan katılmak isteyenlerin bir araya gelmesi temsilcileriyle birlikte bir Bölge oluşturmak. Bir protokolle kurucu komiteyi oluştururlar.   

Yer seçimi

MADDE 6 – (1) Kanuna uygun olarak kullanılacak Bölge alanı için yer seçimi, kurucu kurul veya yönetici şirket tarafından yapılır.

(2) Bölge alanı için yer seçiminin yapıldığı il sınırları içinde en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu Ar-Ge merkezi veya enstitüsü bulunması zorunludur.

(3) Kurucu komite veya Bölgesel yönetim şirketi; Seçilecek Bölge alanının kurucu kurul veya yönetici şirket ortaklığı bünyesinde bulunan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu Ar-Ge merkezi veya enstitüsüne yakınlığı veya bu kurum veya kuruluşların arazileri içinde veya yakınında olması, ayrıca bulunduğu bölgedeki sanayici ve girişimcilerin nitelikleri, insan gücü potansiyeli, bölgenin jeolojik durumu, sosyal ve teknik altyapısı, ülke kalkınma planlarının hedeflerine uygunluğu ve onaylanan mekansal strateji planları ve çevre planı varsa, seçilen arazinin mülkiyeti ve kadastro durumu, imar yolu, kadastrosu bir yola veya bağlantı bağlantı yoluna cephesini dikkate alır,

(4) Kıyı Kanunun kapsamına giren alanlar, su koruma alanları, jeolojik açıdan sakıncalı alanlar, maden alanları, tarım alanları, mera alanları, ormanlık alanlar, milli parklar, sulak alanlar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, yaban hayatı koruma alanları, yaban hayatı geliştirme alanları, anıt ağaçlar, 1/7/2003Örnek avlanma alanları, hassas deniz alanları, sit alanları, kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgeleri ve turizm merkezleri, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri, özel çevre koruma bölgeleri ve enerji üretiminin yapıldığı alanlar tesislerinin bulunduğu, sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Mevzuat gereği kullanımı kısıtlanmış ve Bölge olarak seçilemeyen veya bu amaçla kullanılamayan benzeri diğer alanlar Bölge alanı olarak seçilemez. Yine de, ilgili mevzuat uyarınca ilgili mevzuata göre Bölge olarak seçilmesine izin verilenler Bölge alanı olarak seçilebilir. Seçilen Bölge alanı ile ilgili olarak,

(5) Karayolları, demiryolları, limanlar, havaalanları, yerleşim merkezleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu Ar-Ge merkezi veya enstitü alanları, mevcut veya yapım halindeki sanayi bölgeleri, il sınırları, belediye ve mücavir alan sınırı, katı atık depolama Uygun ölçekte Bölge ve çevresi için stratejik öneme sahip alanları ve varsa il sınırları içindeki diğer teknoloji geliştirme bölgelerini içeren tematik harita, harita mühendisi veya şehir plancısı sorumluluğunda açıklayıcı özet rapor ile birlikte hazırlanır. . Ayrıca 1/25.000 ölçekli standart topoğrafik harita ve Zone alanı işaretlenmiştir. Varsa Bölge alanını kapsayan; ilgili idareler tarafından mekansal olarak onaylanmış Strateji planı, çevre planı, 1/5000 ölçekli imar plan ve plan kararları, 1/1000 veya daha küçük ölçekli haritalar, hava mania planları ve doğal afet ve deprem durumunu belirleyen ilgili kurum tarafından onaylanmış jeolojik etüt raporu veya zemin etüdü raporu da ekte sunulmaktadır. Bu belgelerin yokluğu ilgili kurumlarca ayrıca belgelenir.

(6) Bölge alanının sınırlarının ve köşe noktalarının işlendiği A4 normunda kurucu komite veya yönetici şirket temsilcisi tarafından imzalanmış, koordinat değerleri, alan miktarı, ölçeği, kuzey işareti ve Bölge adı ve il, ilçe ve kasaba/kasaba/köy bilgileri belirtilir. Harita mühendisinin sorumluluğunda uygun ölçekli harita hazırlanır. Bölge başvurusu Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde, Bölge alanı sınırlarının kesinleşmesi için bu harita Değerlendirme Kurulu kararı ile birlikte Bakanlar Kurulu’na sunulur.

Araştırma ve geliştirme, endüstri potansiyeli ve finansal yeterlilik

MADDE 7 – (1) Bölgenin kurulması planlanan bölgede yeterli Ar-Ge ve sanayi potansiyeline ve mali yeterliliğe sahip olması şartı aranır.

(2) Bölgede yapılacak; İdari bina, kuluçka merkezi ve altyapı inşaatının gerçekleştirilmesi için Bölge kurucuları tarafından sağlanacak finansman planı ile yönetici şirket tarafından yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları hakkında bilgi. destek Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri fizibilite raporunda belirtilir. Fizibilite raporunda belirtilen nakdi sermaye tutarı 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda öngörülen sermayenin iki katından az olamaz.

(3) Değerlendirme Kurulu, bölgedeki mevcut Ar-Ge ve sanayi potansiyelinin yeterliliği ile Bölge’nin kurulması ve işletilmesi için gerekli mali yapıya bu Yönetmeliğe ekli fizibilite raporunda verilen bilgiler doğrultusunda karar verir.

Bölge başvuruları

MADDE 8 – (1) Kurucu kurul, Bölge’nin kurulması, Bölge yönetici şirket ise Bölge’ye ilave alan eklenmesi, Bölge sınırının değiştirilmesi veya Bölge’nin iptaline ilişkin başvurusunu yapar. Bölge alanı hazırlayacağı 8 ekip başvuru dosyası ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sıralanmıştır.

a) Bölgesel kuruluş için;

1) Başvuru yazısı,

2) Kurucu komite protokolü,

3) Tapu bilgileri ve seçilen yerin tasdikli mülkiyet haritası veya haritası,

4) Seçilen arazinin sahibinden alınacak muvafakatname,

5) 6 ncı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında istenen belgeler,

6) Seçilen alan üzerinde planı onaylama yetkisine sahip ilgili kurumdan plan bütünlüğü açısından bir sakınca olup olmadığına ilişkin görüş alınması,

7) Fizibilite raporu.

b) Bölge alanının genişletilmesi veya Bölgeye ilave alan eklenmesi için;

1) Başvuru yazısı,

2) İcracı şirket yönetim kurulunun başvuruya ilişkin kararı,

3) Tapu bilgileri ve seçilen yerin tasdikli mülkiyet haritası veya haritası,

4) Seçilen arazinin sahibinden alınacak muvafakatname,

5) 6 ncı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında istenen belgeler,

6) Seçilen alan üzerinde planı onaylama yetkisine sahip ilgili kurumdan plan bütünlüğü açısından bir sakınca olup olmadığına ilişkin görüş alınması,

7) Bu Yönetmelik ekinde yer alan “Bölge alanı seçimine ilişkin bilgiler” başlığı altındaki fizibilite raporu verileri. Ancak, Bölge’ye eklenen ilave alan farklı illerin sınırları içinde ise o il için yeniden fizibilite raporu düzenlenir.

c) Bölge alanının daraltılması veya Bölge alanının iptali için;

1) Başvuru yazısı,

2) İcracı şirket yönetim kurulunun başvuruya ilişkin kararı,

3) Bölgeden çıkarılan alan ile kalan alanın veya Bölge alanı olarak iptali talep edilen alanın tapu bilgileri ve tasdikli tapu levhası veya haritası,

4) Bölgeden çıkarılan veya Bölge alanı olarak iptali talep edilen yerin sahibinden alınacak muvafakat yazısı,

5) 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında istenen belgeler

(3) Öneri Bölgesi alan sınırları, Bölgenin kurulmasına, Bölgeye ilave bir alan eklenmesine, alanın değiştirilmesine ilişkin başvuru dosyasındaki kadastro – mülkiyet paftası veya haritası, imar planı, cari harita ve benzeri esaslarda işaretlenir. Bölge sınırı veya Bölge alanının iptali.

(4) Bölge başvuru dosyası, Genel Müdürlük tarafından eksiksiz olup olmadığı yönünden on beş gün içinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik olması durumunda eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Başvuru dosyası tam ise iki ay içinde Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bölge kuruluşu başvuru dosyası, Genel Müdürlük tarafından toplantı tarihinden en geç on beş gün önce Değerlendirme Kurulu üyelerinin değerlendirmesine sunulur.

Değerlendirme Kurulunun Oluşumu

MADDE 9 – (1) Değerlendirme Kurulu, Bölgeye ilişkin başvuru dosyasını Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ve kurumu ilgilendiren hususlar açısından değerlendirecek daire başkanı veya bir üst düzey asıl ve yedek temsilciden oluşur. onlar temsil eder. Asıl üyenin toplantıya katılamaması durumunda yedek üye toplantıya katılır. Asil ve yedek üyelerin toplantıya katılamamaları halinde, üyelik durumlarının gözden geçirilmesini sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşa Bakanlıkça bilgi verilir.

(2) Değerlendirme Kurulu;

a) Bakanlık,

b) Maliye Bakanlığı,

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

ç) Kalkınma Bakanlığı,

d) YÖK,

e) TÜBİTAK,

f) TOBB’a,

g) Bakanlıkça belirlenecek teknoloji ile ilgili faaliyet gösteren özel bir kuruluş,

Sekiz kurum veya kuruluştan temsilcilerden oluşur.

Değerlendirme Kurulunun çalışma esas ve usulleri

MADDE 10 – (1) Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Değerlendirme Kurulu, Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün başkanlığında en az altı üyenin katılımıyla toplanır.

b) Kurulun sekretarya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

c) Kurul, ihtiyaç halinde, Genel Müdürlüğün veya Değerlendirme Kurulunun aynı konudaki en az üç üyesinin yazılı daveti üzerine başvuruda bulunmaksızın toplanır ve Bölge ile ilgili karar alabilir. Kanun ve bu Yönetmelik.

ç) Kurul üyeleri, başvuru dosyasını Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde temsil ettikleri kurum ve kuruluşu ilgilendiren hususlar yönünden incelerler ve;

1) Seçilen yerin imar planları, varsa onaylı mekansal strateji planları, çevre planı ve diğer yer seçim kriterleri açısından uygunluğu,

2) Bölgedeki Ar-Ge, akademik ve endüstriyel potansiyel varlığı ve finansal yeterliliği,

3) Bölge kuruluşunda işbirliği yapan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu Ar-Ge merkezi veya enstitüsünün yeterliliği,

4) Kurulacak Bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanların Kanun amaçlarına uygunluğu,

5) Bölgedeki üretim, pazar ve sektör beklentilerinin Bölge faaliyet dinamizmini olumlu etkileyecek düzeyde olup olmadığı,

6) Kurulacak Bölgede yeni ve ileri teknoloji üretmenin ve geliştirmenin mümkün olup olmayacağı,

7) Kurulacak Bölgenin ülke ve bölgenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişimine olası katkıları,

8) İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların Bölge’nin oluşumuna ve başarısına olası katkıları,

9) Bölge kurucularının mali yapılarının yeterliliği ve Bölgenin kuruluş ve işletilmesinde alacakları mali destek,

10) Bölgeye ilave alan eklenmesi, bölge sınırının değiştirilmesi veya bölge alanının iptali talebinin gerekçelerinin yeterliliği,

Bölge başvuru dosyasına ilişkin görüşlerini içeren ön değerlendirme raporu ile toplantıya katılırlar.

d) Kurul üyeleri gerekli gördüğü hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, mahalli idarelerden, meslek odalarından ve gerçek ve tüzel kişilerden yazılı veya sözlü görüş alabilir, başvuru sahibini mülakata davet edebilir veya yerinde inceleme yapabilir.

e) Değerlendirme Kurulunun bölgesel başvurunun kabulüne ilişkin kararı, toplantıya katılan en az altı üyenin aynı oyu ile alınır.

f) Başvurulara ve eklerine ilişkin Değerlendirme Kurulu kararı sekretarya tarafından hazırlanır ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin imzasına sunulur.

g) Başvurunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülmemesi halinde, Değerlendirme Kurulunun Bölgeye ilişkin kararının gerekçesi ile birlikte sekretarya tarafından ilgili kurucu kurul veya yönetici şirkete yazılı olarak bildirilir.

Bölge ilanı

MADDE 11 – (1) Bölgesel başvurunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde ilgili Kurul kararı ve ekleri Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleşen; Bölgenin kurulması, Bölgeye ilave alan eklenmesi, Bölge sınırının değiştirilmesi veya Bölge alanının iptali Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

(2) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge alanının sınırlarına veya Bölge alanının iptaline ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer ilgili kurumlara gönderilir. ve mevcut planda işlenecek veya plan değişikliğinde dikkate alınacak kuruluşlar.

Yönetici şirketin kuruluşu ve esas sözleşme

MADDE 12 – (1) Yönetici şirketin kuruluşu, Bölge kuruluş kararının Resmi Gazetede yayımlanarak kurucu komiteye bildirilmesinden sonra yapılır. Ancak kurucu komite, yönetici şirketin kurulmasından önce şirket ana sözleşmesini Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygunluğunun incelenmesi için Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük, gerekli gördüğü durumlarda Kanun’un amacına uygunluk açısından yönetici şirketin esas sözleşmesinde değişiklik yapılmasını ister.

(2) Anonim şirket oluşumunun Bölge’nin ilanından önce gerçekleşmesi halinde, Şirket, Bölge’nin ilanından sonra esas sözleşmesini, Bölge’nin ilanından sonra, esas sözleşmesini, Bölge’nin statüsü ile faaliyete geçebilmesi için incelemeye gönderir. bir yönetici şirket. Genel Müdürlük tarafından yapılan inceleme sonucunda Kanunun amacına uygun olarak gerekirse esas sözleşme değişiklikleri talep edilir.

(3) Yönetici şirketin Esas Sözleşmesi’nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasından sonra, amaç ve konusunda Kanuna ve Kanuna uygunluk yönünden yapılacak değişiklikler için Genel Müdürlüğün görüşü alınır. bu Yönetmelik. Yönetici şirketin ortaklık yapısında yapılan değişiklikler hakkında Genel Müdürlük bilgilendirilir.

(4) Ana Sözleşme’nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımını takiben bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Yönetim şirketi kuruluş işlemleri, Bölge kuruluş kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden bir yıl içinde sonuçlandırılır. Bu süre içinde bu işlemlerin tamamlanmaması durumunda kurucu heyet, süre uzatımı için Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlük uygun gördüğü takdirde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı aylık ek süre verebilir. Bu ek süre içinde yönetici şirketin kuruluşunun Ticaret Siciline tescil ettirilmemesi halinde, Bölgenin ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, hüküm ve sonuçlarıyla birlikte iptal olunur. Bu durum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

Yönetici şirket genel müdürünün atanması

MADDE 13 – (1) Bölge müdürü şirketin genel müdürlüğüne atanacakların en az bir üniversiteden lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Görevlendirilen icracı şirket genel müdürü hakkında bu madde kapsamında Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(3) Bölgenin ilanından önce anonim şirket kurulması ve şirkete genel müdür ataması yapılmışsa, genel müdürün durumu, yönetici şirket yönetim kurulu tarafından, Genel Müdürlük Sözleşmesi kapsamında yeniden değerlendirilir. Bu maddenin hükmü ve sonucu Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) Bölgenin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yönetilmesini ve işletilmesini sağlamak üzere, gerektiğinde bölge yönetim şirketinin genel müdürleri veya diğer personeli için Bakanlıkça eğitim programları yapılabilir veya yapılabilir.

Yönetici şirket kurucuları

MADDE 14 – (1) Yönetici şirketin kurucularından Bölge ilinde yerleşik en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu Ar-Ge merkezi veya enstitüsünün bulunması şarttır.

(2) Yönetici şirkete ek olarak;

a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve borsalar,

b) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna bağlı oda, birlik ve federasyonlar,

c) Yerel yönetimler,

ç) Bankalar ve finans kuruluşları,

d) Yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri,

e) Ar-Ge ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıflar, kooperatifler ve dernekler,

f) İlgili kamu kurumları,

g) İhracatçı birlikleri

kurucu veya sonraki ortak olabilir.

(3) Mahalli idareler, başka bir işleme gerek kalmaksızın, kendi meclis kararı ile yönetici şirkete ortak olabilirler.

(4) Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla yönetici şirkete katılabilir.

(5) Yönetici şirket ortaklarından; üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri veya kamu Ar-Ge merkezleri veya enstitüleri döner sermaye gelirlerinden yönetici şirkete taahhüt ettikleri sermaye payını ödeyebilirler.

Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Yönetici şirket, Kanunun amacını gerçekleştirmek için;

a) Bölgenin planlanması ve projelendirilmesi, gerekli altyapı ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesi,

b) Planlama sürecinde, varsa çevre planları dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, imar planları ve değişikliklerinin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılarak Bakanlığa onaya sunulması,

c) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre hazırlanan veya yaptırılmak üzere hazırlanan uygulama projelerini proje müellifinin teknik sorumluluğu ve yönetici şirketin belirleyeceği teknik sorumluluğu ile sunmak, onay için bakanlığa

ç) Bakanlıkça onaylanan ve yürürlüğe giren uygulama geliştirme planına göre; yapı ve tesislerin arazi kullanımı, tasarımı, yapımı ve kullanımına ilişkin ruhsat ve izinlerin alınması,

d) Bölgenin kuruluşundan hizmete açılmasına kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planı ile ödenek talep etmişse ödeneğin kullanımına ilişkin iş programını Genel Müdürlüğe sunmak,

e) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,

f) Atık su, atık su altyapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye, ilk çalışma yardım ve acil tıbbi müdahale ve doğal afetler gibi konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almak,

g) Bölgede yangın ve doğal afetlere karşı tüm yapı sigortalarının yaptırılması,

ğ) Temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğalgaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ile ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri sağlamak ve kesintisiz olarak sağlamak. bölge. İşin devamını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, çalışma esaslarını belirlemek, fiyatlandırma ve hesaplamaları yapmak ve uygulamak, her türlü bakım ve onarım hizmetini vermek, altyapı ve üst yapıya zarar verenleri tespit etmek ve zararların tazminini sağlamak, Tüm insanların yeme, içme, eğlence, dinlenme, ibadet ve barınma gibi ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılamak,

h) Bölge; Üniversite veya organize sanayi bölgesi sınırları içinde ise, üniversite veya organize sanayi bölgesi içinde yangınla mücadele araç ve gereçlerinden yararlanılması, dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin bulundurulması amaçlanmaktadır. üniversite veya organize sanayi bölgesi veya Bölge alanına en yakın ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. gerekli önlemleri almak,

ı) Bölgede hizmet vermek üzere yer almak isteyen kurum, kuruluş, yerli veya yabancı tüzel veya gerçek kişilerin taleplerini değerlendirmek ve Bölge işletme yönergesi uyarınca uygun görülenlere yer ayırmak,

i) Bölge’de Ar-Ge faaliyetlerinde yer almak isteyen girişimciler tarafından Bölge’de münhasıran yürütülecek her Ar-Ge projesine, proje ile ilgili olmayan en az üç üyeden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu’na; en az iki üye akademik personel ve bir üye yönetici şirket tarafından belirlenecek öğretim üyesi veya sektör uzmanıdır; ticarileşme potansiyeli, ithal ikamesi veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürünler geliştirebilen, ürün ve üretim yöntemlerinde yenilikler geliştirebilen, ürün kalitesini veya standardını yükselten, verimliliği artıran, üretim maliyetlerini düşüren, bilgi üretebilen ve gerçekleştirebilen bir Ar-Ge programı etkin bir üniversite-sanayi işbirliği. Bir proje olup olmadığı incelenir,

j) Kanunun 8 inci maddesi kapsamında üretim yapmak isteyen işletmelere Kanun, bu Yönetmelik ve Bölge işletme yönergesi uyarınca yer tahsis etmek,

k) Kuluçka merkezlerine Ar-Ge projesinin süresine göre en fazla 36 aya kadar, Bölge’de uygulanan birim metrekare kira bedellerinin yüzde 25’i geçmemek kaydıyla indirimli yer tahsisi, Kamu destekli Ar-Ge projeleri ve diğerlerine yüzde 50, Yer tahsis ederken, diğer firmalardan tamamen veya kısmen ayrılmış ofis alanları oluşturmaya özen göstererek,

Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve bir nüshası yönetici tarafından verilir. Şirket kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımını takip eden en geç üç ay içinde Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

m) Bölgedeki girişimcilerin üniversitelerin veya yüksek teknoloji enstitülerinin veya kamu Ar-Ge merkez veya enstitülerinin imkân, bilgi, altyapı, tesis, makine ve teçhizatından yararlanma taleplerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve bu talepleri ilgili kuruluşlarla koordineli olarak karşılamak. ilgili birimler,

n) Bölgedeki tüm Ar-Ge projeleri tamamlanan girişimcilerin üç ay içinde yeni bir Ar-Ge projesi sunamaması halinde mevcut durum ne olursa olsun Bölge’den ihraç edilmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri almak. kira sözleşmesinin süresi, sözleşme tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi,

o) Bölgede istihdam edilen girişimci Ar-Ge şirketleri, Ar-Ge projeleri ve tüm Ar-Ge ve destek personelinin listelerini aylık olarak kayıt bilgileriyle birlikte tespit etmek, arşivlemek ve istendiğinde ilgililere bildirmek,

ö) Bölgedeki müteşebbislerin faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça talep edilen formata göre hazırlanan ve kendi serbest muhasebecisi mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanan bilgileri üçer aylık dönemleri takip eden altmış gün içinde Bakanlığa göndermek. dönem ve aynı bilgiler elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir. Bu maddeye uyulmaması durumunda aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması,

p) Girişimcilerin Kanuna, bu Yönetmelikte ve Bölge Operasyonları Yönergesinde belirtilen hususlara göre denetlenmesi, aylık muafiyet belgelerinin aksi faaliyetlerin tespit edildiği tarihten itibaren onaylanmaması, girişimcilere uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre verilmesi bunların düzeltilmesi için, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi. Süresi ne olursa olsun Bölgeden ihraç edilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

r) Bölgedeki girişimciler ile ilgili olarak;

1) Girişimcinin Kanunda belirtilen amaç doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak, yürütülen faaliyetlere ilişkin talep edilen her türlü istatistiki verileri içeren belgeyi eksiksiz ve zamanında temin etmek için gerekli incelemeleri yapmak,

2) Girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre ve formatta göndermek,

3) Müteşebbis tarafından çalıştırılan ücretler için gelir vergisi muafiyetinden yararlananların Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığının incelenmesi,

4) Müteşebbis tarafından muafiyet kapsamında istihdam edilen destek personeli sayısı ile Ar-Ge personeli sayısının birbirine oranının Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının incelenmesi,

5) Girişimci tarafından talep edilmesi halinde, girişimciler tarafından yürütülen Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personeli; Bölgede yürütülen görevle ilgili olarak Bölge dışında geçirilmesi gereken sürenin incelenmesi, uygun olanların onaylanması, yurt dışında geçirilen fiili süreye ilişkin ilgili kurum ve kuruluştan alınan belgelerin incelenmesi ve arşivlenmesi. Ar-Ge projesi,

s) Her türlü hesap ve işlemin yıllık olarak Yeminli Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş bir yeminli mali müşavir tarafından incelenmesi için her yılın Ocak ayı sonuna kadar yeminli mali müşavir ile sözleşme yapılması , 1/6/1989 tarih ve 3568 sayılı, Mali müşavir tarafından bu Yönetmelik kapsamında hazırlanan mali denetim raporunun Bakanlıkça belirlenecek Yeminli Mali Müşavir Rapor Formatına göre bir örneğinin kendisine gönderilmesini sağlamak, ve Bakanlıkça her yılın Haziran ayı sonuna kadar aynı süre içinde,  

ş) Yönetici şirketin kurulduğu tarihten itibaren ilk yıl içinde Bölge’nin en az üç yıllık stratejik planını hazırlamak, stratejik plan döneminin tamamlanması halinde yenileyerek Bakanlığa göndermek ve ayrıca Bakanlığa bildirmek, Her yıl sonunda stratejik plana göre hazırlanan performans göstergeleri, gerekçeleri ile birlikte,

t) Kendisine ve kendisine sağlanan destek ve muafiyetlerin etkisini değerlendirmek üzere, Bakanlıkça belirlenecek Teknolojik Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esasları’na göre hazırlanan raporun bir önceki yıl ile karşılaştırılması, Bölgede Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan işletmelerin her yılsonunda gösterilmesi ve her yıl Haziran ayında Bakanlığa gönderilmesi,

u) Bölge faaliyete geçtikten sonra; Üç yıl içinde teknoloji transfer ofisi kurulması, Bölgede KOSGEB tarafından işletilen bir teknoloji geliştirme merkezi yoksa en geç bir yıl içinde kuluçka merkezi kurulması,

ü) Bölge faaliyete geçtiğinde, Bölge müdürlüğü bünyesinde en az bir lisans mezunu olmak üzere genel müdür dahil olmak üzere toplamda en az 3 kişinin Bölge içindeki faaliyetlerin izlenmesinde istihdam edilmesi. Kanun ve bu Yönetmelik kapsamına giren,

Görevini yerine getirmekle birlikte, Bölge’nin yönetimi ve işletilmesi için Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

(2) Ayrıca yönetici şirket, Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kuluçka, test, kalibrasyon ve kalite güvencesi ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri mülkiyet haklarının korunması ve lisanslama, devir ve benzeri işlemler, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, vergilendirme ve yasal işlemler. Uygulamalar, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda hizmet vermek veya hizmet vermek, Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, finansal ve teknolojik açıdan uygun olmayan önemli üretim, test ve kontrol araç ve gereçleri Tek başlarına satın almaları veya yapmaları imkansız Amaca yönelik yeni ve yüksek teknolojili laboratuvarlar ve üretim birimlerinin kurulması ve işletilmesi, ücret karşılığında ilgililerin kullanımına sunmak, bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu araç, makine ve teçhizatı kullanacak ve gerektiğinde iş faaliyetlerini yürütecek deneyimli personeli istihdam etmek, ilgili kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlar. D faaliyetlerine de katılabilir.

(3) Bölgedeki KOSGEB tarafından işletilen veya diğer mevzuat kapsamında desteklenen teknoloji geliştirme merkezlerinde bulunan ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan müteşebbisler, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığa ve Bölgenin yönetici şirketine karşı da idari olarak sorumludur.

Kuluçka firması, kuluçka merkezi ve kuluçka programı

MADDE 16 – (1) Kuluçka şirketleri; Ar-Ge, teknolojik yenilik ve yazılım faaliyetleri için öncelikle kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör teşebbüsleri tarafından rekabet programlarıyla desteklenmesi uygun görülen veya faaliyette bulunan genç girişimciler veya yeni işletmelerdir. bu faaliyetlerde.

(2) Yönetici şirket; Bölgedeki Ar-Ge ve yenilikçi firmaların yetiştirilmesi, genç ve yeni girişimlerin geliştirilmesi amacıyla kuluçka merkezi işletmektedir.

(3) Yönetici şirket; Kuluçka merkezinde, kuluçka için uygun bulunan girişimcilere veya yeni fikri olan gerçek kişilere, projeye göre süre verilerek en fazla otuz altı ay süreyle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yer tahsis eder.

(4) Yönetici şirket; Kuluçka merkezinde yer kalmadığında, kuluçka şirketleri veya yeni fikir sahibi gerçek kişiler, idare binasında, Ar-Ge binasında veya diğer binalarda uygun ofislerin bulunması şartıyla bu binalarda konaklayabilir.

(5) Yönetici şirket; Kuluçka firmaları bölgedeki ofis taleplerini karşılayamadığı takdirde yeni kuluçka merkezi yapımı için Bakanlıktan destek talep edebilirler. Destek talebine kuluçka merkezine olan ihtiyacı gösteren ihtiyaç analizi raporu da eklenir.

(6) Bölge alanı içindeki kuluçka şirketi sayısı, toplam şirket sayısının yüzde 10’undan az olamaz. Hesaplamalarda kesirler tam olarak hesaplanır. Bölgede KOSGEB tarafından işletilen teknoloji geliştirme merkezinde yer alan kuluçka şirketleri de bu hesaplamaya dahildir.

(7) Kuluçka programları kapsamında yönetici şirket; imkanları dahilinde aşağıdaki hizmet ve destekleri sağlamaktadır.

a) Ofis tesisleri, mobilya ve teçhizatın sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapı ve ortak alanların oluşturulması.

b) Sekreterlik ve destek hizmetleri sağlamak, donanım ve yazılımlara erişim sağlamak.

c) Yarışmalar ve benzeri girişimciliği teşvik edici programlar düzenlemek.

d) Konuyla ilgili eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlemek.

d) Yönetim desteği, kritik iş ve teknik destek sağlamak.

e) Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetleri vermek.

f) Kuruluş, ticarileştirme, uluslararasılaştırma ve benzeri alanlarda destek sağlamak.

g) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık vermek ve bunları mevcut programlara yönlendirmek ve/veya uygun yapılarla görüşmeyi desteklemek.

Teknoloji transfer ofisi

MADDE 17 – (1) Yönetici şirket, teknoloji transfer ofisini kurar ve bu kapsamda aşağıdaki hizmet ve destekleri sağlar.

a) Teknoloji geliştirici Ar-Ge Kurumları ve kuruluşları ile teknoloji kullanan sanayi kuruluşları veya diğer teknoloji veya Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında araştırmaları bilgilendirme, koordine etme ve yönlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Yeni Ar-Ge şirketlerinin kurulmasını teşvik etmek, desteklemek ve işbirliğini sağlamak.

c) Fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satışı, devri, devri, fikri mülkiyet haklarının satışından elde edilen gelirlerin yönetimi.

ç) Araştırmacı ve sanayiciyi Ar-Ge ve inovasyona teşvik edecek çalışmalar yapmak.

d) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında akademik kadroya ve Ar-Ge ve yenilikçi firmaların araştırma ve geliştirme faaliyetlerine finansal ve organizasyonel olarak destek olmak.

e) Bilimsel bulgu, buluş ve teknolojilerin en kısa sürede ve verimli bir şekilde ürüne dönüştürülmesini desteklemek.

f) Üretilen ürünün sanayiye tanıtımı, ulusal ve uluslararası alanda pazarlanması ve ticarileştirilmesi için destek ve ilgili hizmetleri vermek.

Teknoloji işbirliği programları

MADDE 18 – (1) Yönetici şirket, teknoloji işbirliği programları çerçevesinde; Bölgede faaliyet gösteren firmalar, yerli ve yabancı firmalar, araştırmacı ve araştırma kurumları ve ilgili kurumlar ile Ar-Ge ve teknoloji odaklı işbirliklerinin kurulmasını sağlamak amacıyla imkanları dahilinde aşağıdaki hizmet ve destekleri vermektedir.

a) Heyet proje pazarlarını ziyaret edebilir ve organize edebilir.

b) Fuar, seminer, kongre, panel ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir ve bu tür etkinliklere katılımı sağlamaya yönelik çalışmalar yapabilir.

c) Kümelenme faaliyetleri yürütebilir, işbirliği platformları, kümeler ve ağlar kurabilir.

ç) Mevcut benzer yapılara üye olabilir veya mevcut yapılarla işbirliği yapabilir ve ortak çalışmalar yapabilir.

d) Teknoloji talep ve malzemelerini bir araya getirmek için eşleştirme faaliyetlerinde bulunabilir.

e) Bölgedeki şirketler; Yürüttükleri projeler sırasında karşılaştıkları sorunlara teknolojik bir çözüm getirmek amacıyla Bölge içindeki veya dışındaki şirketler, üniversiteler veya diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon faaliyetleri yürütebilir.

f) Yurt içinde ve yurt dışında teknoparklar veya teknokent ve benzeri yapılar ile teknoloji işbirliği programları kapsamında çalışmalar yapabilir.

Bölgede personel istihdamı

MADDE 19 – (1) Personel, yönetici şirket ve Bölge’de yürütülen faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına uygun olarak istihdam edilir. En az lisans derecesine sahip yabancı yönetici ve Ar-Ge personeli, 6698 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde bölgelerde istihdam edilebilir.

(2) Bölgedeki faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetlerine ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personeli, çalıştıkları kurumların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak istihdam edilebilirler. Yarı zamanlı öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetlere ilişkin gelirleri üniversite döner sermayesi kapsamı dışındadır. Sürekli istihdam edilecek personele kurumları tarafından ücretsiz izin verilir ve personeli ile ilişkileri devam eder. Sosyal güvenlik açısından, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların asıl durumlarına göre belirlenecek sigorta primi işveren payı veya kapsama girenlerin aylık kesintisi 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca, kurum ve genel sağlık sigortası primleri ilgili tüzel kişi tarafından karşılanmakta olup, çalıştıkları süre sonunda kıdem tazminatı ödenmemektedir. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi hükümleri uygulanmaz. ve çalıştıkları süre sonunda kıdem tazminatı ödenmez. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi hükümleri uygulanmaz. ve çalıştıkları süre sonunda kıdem tazminatı ödenmez. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi hükümleri uygulanmaz.

(3) Öğretim elemanları, Bölgedeki kurumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre çalışmalarını yürütebilirler. Bölge’de ücretli izinle Bölgelere atanan öğretim elemanlarının gelirleri üniversite döner sermayesinden hariç tutulur. Ayrıca, öğretim üyeleri araştırma sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla Üniversite Yönetim Kurulu’nun izni ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde yer alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölgenin Planlanması ve Projelendirilmesi

Arazi temini

MADDE 20 – (1) Bölge sınırları içinde yer alan üniversite arazileri, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla, bu üniversitelerin uygun görmesi ve izin vermesi halinde Bölge yönetici şirketine tahsis edilir. Bu durum diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ait araziler için de geçerlidir.

(2) Bölge alanı içinde Hazineye ait veya Devletin yetki ve tasarrufuna giren taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni verilmesi talebinde bulunulması halinde, Maliye Bakanlığınca ilk beş yıl yönetici şirket lehine bedelsiz, sonraki yıllarda yatırıma konu taşınmaz. Emlak vergisi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanım izni verilir. İrtifak hakkı tesis edilmiş ve kullanım izni verilmiş olan bu taşınmazlar üzerinde yapılacak faaliyetlerden gelir payı alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve irtifak veya kullanma izin harcını belirlemek, Kalkınma Bakanlığınca belirlenen şekilde.-Maliye Bakanlığı, ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre illere göre farklılaştırmaya veya sıfıra indirmeye yetkilidir. Devletin yetki ve tasarrufunda bulunan tescilsiz alanların bölge alanı içinde tescilinin gerekli olması halinde, yönetici şirketin Maliye Hazinesi adına tescilini takiben, yönetici şirket lehine irtifak hakkı tesis edilir. ve/veya bu fıkra kapsamında kullanma izni verilir ve sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) Bölgede yerleşik gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar, Bölge yönetim şirketi tarafından Bölgenin amacına yönelik olarak satın alınarak, kiralanarak veya yönetici şirket lehine irtifak hakkı tesis edilerek iktisap edilebilir.

(4) Yönetici şirketin, ihtiyaç halinde Bölge ilan edilen alan içinde bulunan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yönelik kamulaştırma talepleri Bakanlıkça değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde 4/11/1983 tarihinde kamulaştırılır. Bakanlık tarafından 2942 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslara göre Hazine adına tapuda tescil olunur. Kamu yararı kararı alınması dışında kamulaştırma işlemleri Bakanlığın uygun görmesi halinde yetki devri yoluyla Bakanlığın il müdürlükleri tarafından yapılabilir. Kamulaştırma masrafları ve kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer masraflar, kamulaştırma talebinde bulunan yönetici şirket tarafından ödenir. Böylece,

(5) Kamulaştırmaya ilişkin kamu yararı kararı, yönetici şirketin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilir.

Bölge imar planları hazırlama esasları ve planların onaylanması

MADDE 21 – (1) Bölge imar planları ve imar planı değişiklikleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre Bölge yöneticisi tarafından hazırlanır veya yaptırılır.

(2) Bölge alanının sınırları ve koordinatları Resmi Gazete’de yayımlanan imar planlarında, Bakanlıkça çıkarılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İmar Planının Hazırlanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara göre; Kanun, Bölge alanının özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak. Üretim Alanı gibi arazi kullanım kararları dahildir.

(3) İmar planı açıklama raporu ekinde, Bölge başvurusu için verilen kısıtlama belgelerine yer verilir. Ayrıca raporda ilgili kurum tarafından onaylanmış imar planına dayalı jeolojik-jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler bölümü ile imar planına konu taşınmazların güncel tapu kayıt bilgileri yer almaktadır. Onaylanmak üzere Bakanlığa sunulacak imar planı öncesinde Bölge’de bulunan üniversite, Hazine veya diğer kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların yönetici şirket adına tahsisi belgelenir.

(4) Bölge imar planları çerçevesinde oluşturulan ada ve parsellerde bir veya birden fazla bina yapılabilir.

(5) Bölgenin kentsel tasarım projesi veya yerleşim projesi veya vaziyet planında; Yol, meydan, park, otopark, yeşil alan ve benzeri görüntülerden oluşan yol ve parsellerin koordinatları ve kot değerleri de Bakanlığa verilir.

Pages ( 1 of 3 ): 1 23Read More »

Similar Posts