The History Of Turkish Gendarmerie (1)

De geschiedenis van de Turkse gendarmerie

  • Laatste wijziging in bericht:Juli 30, 2023
  • Leestijd:16 minuten gelezen
  • Berichtcategorie:Geschiedenis

De geschiedenis van de Turkse gendarmerie van zijn diepe Turkse wortels tot het Ottomaanse en republiektijdperk

In deze post bieden we een inzichtelijke verkenning van de Turkse gendarmerie. De gendarmerie is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in gebieden die buiten de jurisdictie van de politie vallen en bekleedt een belangrijke positie in de Turkse wetshandhaving.

The History Of Turkish Gendarmerie 1

Overzicht van de rol van de Turkse gendarmerie bij wetshandhaving

De Turkse gendarmerie speelt een essentiële rol binnen de Turkse rechtshandhaving. Zij hebben de essentiële taak om de openbare orde op het platteland te waarborgen . Hoewel de gendarmerie een militair lichaam is, valt ze in vredestijd onder de controle van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hun belangrijkste verantwoordelijkheden omvatten:

  • Misdaadpreventie en -onderzoek:  net als hun tegenhangers bij de politie zijn ze vaak de eerste hulpverleners op plaatsen delict in hun rechtsgebied.
  • Grenscontrole:  ze helpen andere wetshandhavingsinstanties om de veiligheid van de landsgrenzen te waarborgen.
  • Terrorismebestrijding:  de gendarmerie is ook betrokken bij de strijd van Turkije tegen het terrorisme.

Inzicht in de historische context van deze rollen helpt bij een beter begrip van de evolutie van de Turkse gendarmerie en haar belangrijke plaats in de geschiedenis van de Turkse wetshandhaving. Latere delen van dit bericht zullen dieper ingaan op het verleden van de gendarmerie en de geleidelijke transformatie ervan door de jaren heen.

De wortels van de Turkse gendarmerie

Wanneer we de geschiedenis van de Turkse gendarmerie verkennen, ontdekken we dat deze diepe wortels heeft in de rijke geschiedenis van het Ottomaanse rijk. Terugkeren naar de militaire en bestuurlijke tradities van het rijk werpt licht op de rol die het speelde bij de ontwikkeling van de moderne gendarmerie.

De oorsprong van het woord “Jandarma”.

De oorsprong van het woord ‘jandarma’ gaat terug tot het tijdperk van de vroege islamitische Turkse staten, waar het concept van wetshandhaving begon te institutionaliseren en de bureaucratie begon te diversifiëren. Het was in deze tijd dat de term ‘subaşı’ of ‘subaşılık’ werd gebruikt als titel of ambt voor wetshandhaving, vaak met de connotatie van een ‘commandant’.

In het Karakhanid-tijdperk waren er paleiswachters die respectievelijk ‘yatgak’ en ’turgak’ werden genoemd, die respectievelijk overdag en ’s nachts op wacht stonden. Een intrigerende titel uit dezelfde tijd is ‘candar’, een term die zich vertaalt naar ‘wapenhouder’. Deze ‘candars’ waren soldaten gekozen uit de ghilman aan wie de beveiliging van de khan en het paleis was toevertrouwd.

9Het is vanuit deze historische achtergrond dat sommige historici de Franse term ‘jandarma’ voorstellen, die een gelijkaardige connotatie heeft en afkomstig is van ‘candar’. Deze etymologische reis van het woord ‘jandarma’ weerspiegelt het rijke tapijt van culturele en taalkundige uitwisselingen door de geschiedenis heen.

Opkomst van gendarmerie-achtige organisaties tijdens het Ottomaanse rijk

De “subaşılar” in de districten, de “sanjak beys” in de sanjaks en de “beylerbeyi” in de provincies voerden veiligheidsdiensten uit met troepen onder hun gezag als militaire en civiele autoriteiten in het Ottomaanse rijk.

Bovendien had de grootvizier direct de leiding over de algehele beveiliging van het centrum van Istanbul. Onder het bevel van de grootvizier probeerden de Janissary-troepen de stad onder verschillende identiteiten veilig te stellen.

De regeringsstructuur van de klassieke periode was in wezen militair van aard. Er was geen substantiële klassenscheiding, zoals civiel, gerechtelijk, financieel of militair. Ambtenaren van verschillende ministeries en troepen waren verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en het isolement. De eenheden die de wetgeving in de provincies handhaafden, waren typisch legerpersoneel dat bekend staat als serhad kulu, yerli kulu, timarl sipahi en gönüllü.

Beveiliging en veiligheidsdiensten in Istanbul werden uitgevoerd volgens een ander duty sharing-model dan in de provincies. Janitsaren , Janissary agha , Cebecibaş , Cebeciler , Kaptan Paşa , Topçubaş en Topçular , Bostancbaş en Bostanclar droegen allemaal bij aan de veiligheid van de staat.

De veiligheids- en openbare ordediensten werden uitgevoerd door militaire organisaties die in 1834 in sommige provincies van Anatolië en Rumelia waren opgericht onder de namen ” Asakir-i Muntazama-i Mansuri “, ” Asakir-i Muntazama-i Hassa ” en “Redif Battalions”. het Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye- leger na de afschaffing van de Janissary-organisatie in 1826.

Asakir-i Muntazama-i Mansuri

Belangrijke punten om te noteren zijn:

  • De rol van de Subaşı bij het handhaven van de orde en veiligheid in het Ottomaanse rijk maakte de weg vrij voor gestructureerde politiediensten zoals de Asâkir-i Muntazâma-i Mansûre.
jandarma kudus

Turkse gendarmerie in Jeruzalem

Turks gendarmeriepersoneel dat in 1904 in de “Kudüs-ü Şerif” in Jeruzalem diende.

In de zwart-wit fotolijst is de Rotskoepel te zien achter het gendarmeriepersoneel dat op de hoofdpositie staat opgesteld met geweren en zwaarden in hun handen.

Oprichting van de Turkse gendarmerie

Zabtiye was de naam die aan de huidige Turkse gendarmerie werd gegeven toen deze werd opgericht .

Aangenomen wordt dat 1839 de datum is van de oprichting van de Turkse gendarmerie, terwijl de naam destijds niet “Jandarma” was, maar eigenlijk bekend stond als Zabtiye .

Op 16 februari 1846 werd de “Zaptiye Müşirlii” opgericht als gevolg van de centralisatie- en standaardisatie-inspanningen, en de Zaptiye-diensten in de provincies en sanjaks werden onmiddellijk ondergeschikt gemaakt aan dit bureau. Dit staat ook wel bekend als het “Tawheed Zabta” (memorandum unificatie) tijdperk.

Als gevolg hiervan werd een nieuw soort wetshandhaving met militaire kenmerken gevormd, met als primaire missie het waarborgen van de interne veiligheid en orde en gestuurd en gecontroleerd vanuit één enkel commandocentrum.

Turkse gendarmerie in het tijdperk van de Republiek

Met de verklaring van de Republiek op 29 oktober 1923 begon de hervorming van de Gendarmerie-organisatie in het kader van een plan, zoals in veel andere staatsinstellingen. Kort na de oprichting van de Republiek braken er veel opstanden uit tegen de Republikeinse heerschappij. Gedurende deze periode, die duurde van 1924 tot 1938, werd de Gendarmerie gevormd als Mobiele Gendarmerie Detachementen.

De volledige wet die de juridische status van de gendarmerieorganisatie vastlegde, werd op 10 juni 1930 aangenomen met de goedkeuring van wet nr. 1706 . De Gendarmerie-organisatie kreeg als gevolg van deze regeling juridische status tijdens het Republikeinse tijdperk. Pogingen om de kwaliteit van het personeel te verbeteren waren te zien bij de oprichting van scholen in voorgaande jaren.

De oprichting van de Gendarmerie Officer Grade School in 1936 was een andere belangrijke stap in de geschiedenis van het Gendarmerie-onderwijs in de jaren dertig. In 1937 verhuisde deze school naar een eigen faciliteit in Anıttepe, Ankara.

Op dat moment werd de Gendarmerie Officer Class School-faciliteit, die werd geopend onder het Gendarmerie General Command in Anıttepe, gebruikt in samenwerking met het nieuw opgerichte Police Institute. Met de oprichting van de Gendarmerie Officer Grade School werd een curriculum voor de opleiding van officierskandidaten ontwikkeld om de informatie, vaardigheden en attitudes aan te pakken die vereist zijn van een gecertificeerde gendarmerieofficier.

Met de veranderingen en aanpassingen die gedurende de Republikeinse periode plaatsvonden, evolueerde de gendarmerieorganisatie tot een hedendaagse wetshandhavingsinstantie.

Mustafa Kemal Ataturk in his early life 1 1

“De gendarmerie is een LEGER VAN RECHT, een voorbeeld van nederigheid, opoffering en verzaking, altijd gebonden door liefde en loyaliteit aan het land, de natie en de republiek.”

MuSTAFA kEMAL ATATÜRK

Belangrijke data

1974

Het 2nd Gendarmerie Commando Battalion van Nevşehir, evenals het Batman Gendarmerie Commando Battalion en Gendarmerie Aviation Units, namen deel aan de Cyprus Peace Operation en liepen voorop in de Turks-Cypriotische campagne voor onafhankelijkheid. Via haar mannen nam de gendarmerie deel aan de vredesoperatie van Cyprus (976) en leverde (13) martelaren.

Turkse Jandarma in oorlog in Noord-Cyprus

1982

Het Coast Guard Command kreeg de verantwoordelijkheid voor het behoud van onze kustlijn en territoriale zeeën door wet nr. 2692.

1983

Wet nr. 2803 inzake de organisatie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gendarmerie trad in 1983 in werking.

1984

Van 1984 tot heden zijn gendarmerietroepen het meest essentiële onderdeel geweest van de oorlog tegen het terrorisme tegen de PKK en andere terroristische groeperingen die de ondeelbare integriteit van Turkije bedreigen, met name in de regio’s Oost- en Zuidoost-Anatolië.

1987

Het Gendarmerie Public Security Command, opgericht in Diyarbakr op 19 juli 1987, werd op 29 oktober 1998 ingezet in de provincie Van. Vanaf 4 december 2002 staat het Gendarmerie Public Security Command bekend als het Gendarmerie Asayish Corps Command.

1988

Het Gendarmerie Public Security Command, gevormd in Diyarbakr op 19 juli 1987, werd op 29 oktober 1998 ingezet in de provincie Van. De missie van het verdedigen en garanderen van de veiligheid van onze landgrenzen werd toegewezen aan het Land Forces Command bij wet nr. 3497 in 1988. Op 21 maart 2013 droeg het Gendarmerie General Command, dat soldaten heeft aan de grenzen van Syrië, Irak en Iran, de commando’s van de Çukurca en Şenoba Gendarmerie Border Brigade over aan het Ground Forces Command, waarmee de grensoverdracht werd voltooid.

1997

De gendarmeriescholen in Güvercinlik, Ankara, werden in 1997 vervangen in Beytepe. Het Gendarmerie Schools Command begon operaties in dit gebied als gevolg van een eerder besluit.

2013

De taak voor het uitvoeren van antiterroristische operaties in alle provincies behalve Van, Hakkari, rnak en Siirt werd op 8 april 2013 overgedragen aan het Algemeen Commando van de Gendarmerie.

Turkish Jandarma

Turkse gendarmerie in Ağrı

Commando’s die dienen in het provinciale gendarmeriecommando van Ağrı organiseren voor de winter operaties onder het motto “zoeken en vernietigen” op de berg Ararat, het hoogste punt van Turkije. De commando’s, die hun training niet onderbreken om “altijd gereed” te zijn voor moeilijke operaties en alert zijn op de dominante punten van de berg Ararat-regio, voerden een helikopterondersteunde oefening uit.

2016

Het algemeen commando van de gendarmerie werd in 2016 gekoppeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, na een wijziging van artikel 668 van wet nr. 2803 betreffende de organisatie, functies en capaciteiten van de gendarmerie bij wetsdecreet nr. 4. Het commando gendarmeriescholen werd opgeheven in 2016, en de Gendarmerie and Coast Guard Academy werd opgericht.