شرکت های حمل و نقل ترکیه

باربری ترکیش ایرلاینز

شرکت حمل و نقل باری خطوط هوایی ترکیه  یکی از مهم ترین شرکت های حمل و نقل در ترکیه است که خدمات متنوعی را ارائه می