Jaka jest misja żandarmerii tureckiej?

Odkryj misję tureckiego żandarma! Poznaj ich kluczowe role, obowiązki i historyczny wpływ.

Żandarmeria turecka, znana w Turcji jako  Jandarma Genel Komutanlığı , jest od dawna częścią aparatu bezpieczeństwa kraju. Wracając do epoki Imperium Osmańskiego, rola żandarmerii zmieniała się i ewoluowała synchronicznie z potrzebami Turcji w zakresie bezpieczeństwa.

misja żandarmerii tureckiej

Wstęp

Historia i rola żandarmerii tureckiej

Żandarmeria turecka  ma swoje korzenie w XIX wieku, kiedy to została utworzona jako oddział policji osmańskiej odpowiedzialny za bezpieczeństwo wewnętrzne. Przeniósł cechę wojskową do epoki nowożytnej; jednak obecnie jest głównie przeznaczony do utrzymywania porządku publicznego na obszarach, które nie podlegają jurysdykcji sił policyjnych.

Znaczenie żandarmerii w utrzymaniu bezpieczeństwa

Biorąc pod uwagę złożoność geopolityczną Turcji, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, rola Żandarmerii nigdy nie była tak istotna.

Ich zadaniem jest zapobieganie przestępstwom i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, utrzymywanie porządku publicznego oraz pomoc innym agencjom bezpieczeństwa w razie potrzeby. Od walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną po utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na wsi, Żandarmeria wykonuje szerokie spektrum zadań, aby zapewnić bezpieczeństwo narodu.

W ten sposób turecka żandarmeria jest kluczowym filarem w utrzymaniu bezpieczeństwa narodowego i przyczynianiu się do odporności i stabilności Turcji.

Obowiązki żandarmerii tureckiej

Utrzymanie ładu i porządku na obszarach wiejskich

Jandarma  ma jurysdykcję na obszarach, na których nie ma policji, przede wszystkim na obszarach wiejskich. Są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony tych społeczności, dbając o przestrzeganie prawa i porządku.

Jandarma odgrywa również aktywną rolę w ściganiu przestępstw, wykonywaniu usług sądowych i zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego na tych obszarach.

misja żandarmerii tureckiej

operacji bezpieczeństwa granic i operacji antyterrorystycznych

Jandarma ma za zadanie chronić granice Turcji przed nielegalną działalnością, taką jak przemyt i handel ludźmi.

Są dobrze wyposażeni do prowadzenia operacji antyterrorystycznych, odgrywając integralną rolę w walce z terroryzmem w kraju. Jandarma posiada specjalistyczne wyszkolenie i sprzęt, który umożliwia im skuteczne i zdecydowane reagowanie na te poważne zagrożenia. Ich ciężka praca znacząco przyczynia się do bezpieczeństwa narodowego.

Każde z tych zadań przyczynia się do nadrzędnej misji Jandarmy: zapewnienia bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu narodu tureckiego i jego obywateli.

Współpraca z innymi organami ścigania

Żandarmeria  turecka  odgrywa znaczącą rolę w utrzymaniu spokoju i porządku na terenach wiejskich. Jednak Jandarma nie działa sama – często wykorzystuje współpracę z innymi organami ścigania, zarówno na froncie krajowym, jak i międzynarodowym.

Współpraca z policją i wojskiem

W Turcji Jandarma ściśle współpracuje z lokalną policją i siłami wojskowymi, aby zapewnić zharmonizowane podejście do bezpieczeństwa i ochrony.

Od wspólnych operacji po dzielenie się danymi wywiadowczymi, partnerstwa te umożliwiają skuteczniejsze reagowanie na sytuacje kryzysowe i zagrożenia. Pracują razem w różnych operacjach, w tym w zwalczaniu terroryzmu, kontroli narkotyków i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

Koordynacja z organizacjami międzynarodowymi

Na arenie międzynarodowej Jandarma nawiązała współpracę z organizacjami takimi jak  INTERPOL  i  EUROPOL  w ramach wspólnych wysiłków na rzecz zwalczania przestępczości międzynarodowej.

Ta współpraca umożliwia Jandarmie bycie na bieżąco z globalnymi problemami bezpieczeństwa, co pozwala im na wdrażanie proaktywnych środków w Turcji.

IV. Szkolenie i wyposażenie żandarmerii tureckiej

Specjalistyczne programy szkoleniowe

Dowództwo Jandarma utrzymuje kilka ośrodków szkoleniowych, w których personel przechodzi rygorystyczne i specjalistyczne programy szkoleniowe, aby upewnić się, że jest dobrze wyposażony do radzenia sobie z szerokim zakresem zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Szkolenie obejmuje naukę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, które zwiększają ich efektywność operacyjną w obszarach takich jak zwalczanie terroryzmu, tłumienie zamieszek, dochodzenie w sprawie przestępstw i bezpieczeństwo granic.

Nowoczesny sprzęt i technologia

Oprócz kompleksowego szkolenia skuteczność tureckiej żandarmerii zwiększa dostęp do nowoczesnego sprzętu i technologii. Obejmuje to najnowocześniejszą broń, systemy nadzoru, pojazdy opancerzone i samoloty oraz urządzenia komunikacyjne.

Ich umiejętność adaptacji i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych odgrywa istotną rolę w zwiększaniu szybkości reakcji i skuteczności w utrzymaniu porządku publicznego.

Trening Jandarmy

Obowiązki żandarmów tureckich zgodnie z prawem

Obowiązki cywilne

Zasady obowiązków cywilnych 

ARTYKUŁ 11- (1) Żandarmeria;

a) Chroni życie, honor i własność ludu.

b) Podjąć niezbędne środki w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw i utrzymania porządku publicznego.

c) Chroni porządek publiczny, bezpieczeństwo ludzi i osób oraz nienaruszalność mieszkania.

ç) Podjąć środki niezbędne do bezpiecznego korzystania z praw i wolności określonych w Konstytucji i ustawach.

d) Zapobiega bezprawnym czynom zakłócającym spokój i ciszę publiczną.

e) Pomagaj tym, którzy szukają pomocy, dzieciom potrzebującym ochrony, małoletnim potrzebującym pomocy, niepełnosprawnym, chorym, starszym, niedołężnym lub sierotom oraz nieznajomym.

f) Zapobiega wszelkiego rodzaju przemytowi.

g) podejmuje działania w celu zapewnienia ochrony zewnętrznej zakładów karnych oraz zapewnia ochronę więźniów i skazanych poprzez ich przemieszczanie i przekazywanie.

ğ) Gromadzi dane wywiadowcze, współpracuje z innymi jednostkami wywiadu i organów ścigania oraz udostępnia informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, ujawniania przestępstw, identyfikacji i ujęcia sprawców popełnionych przestępstw.

h) Współpracuje z innymi organami ścigania, instytucjami publicznymi, uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi oraz realizuje projekty na rzecz zapobiegania przestępczości.

ı) Wykonuje usługi drogowe oraz przeprowadza transakcje związane z wypadkami drogowymi.

Obowiązki związane z ochroną życia, mienia i mienia ludzi

ARTYKUŁ 13- (1) Konieczne jest podjęcie ogólnych i ochronnych środków w celu ochrony życia, mienia i mienia ludzi. Ochrona osobista i ochrona mogą być wykonywane wyłącznie na polecenie właściwej władzy cywilnej w przypadku, gdy istnieje szczególny przepis w ustawodawstwie lub w przypadkach o szczególnym charakterze.

(2) Zgodnie z postanowieniami tureckiego kodeksu karnego nr 26 z dnia 9/2004/5237 oraz innymi ustawami dotyczącymi ochrony mienia i bezpieczeństwa mienia, czynności i kontrole, które należy podjąć, przeprowadza żandarmeria w zakresie swoich obowiązków i odpowiedzialności.

Zadania związane z katastrofami i zdarzeniami

ARTYKUŁ 14- (1) Żandarmeria; Gdy uzyskuje informacje o pożarach, powodziach, trzęsieniach ziemi, osunięciach ziemi, lawinach i podobnych zdarzeniach, powiadamia o tym swoich przełożonych i odpowiednich urzędników publicznych. Na miejsce bezzwłocznie udaje się również żandarmeria, która podejmuje wszelkie niezbędne działania. Podejmuje środki ostrożności, aby zapobiec utracie i grabieży uratowanego przedmiotu. Ustalić przyczyny pożaru, szkody spowodowane innymi zdarzeniami oraz rodzaj i ilość odzyskanych przedmiotów. Żandarmeria przekazuje jeden egzemplarz protokołu sporządzonego w związku ze zdarzeniem organowi cywilnemu, a drugi egzemplarz prokuraturze.

(2) Obowiązki określone w ustawie nr 15 z dnia 5/1959/7269 o udzielaniu pomocy w ramach działań podejmowanych w związku z klęskami żywiołowymi mającymi wpływ na życie publiczne oraz innymi odpowiednimi przepisami prawnymi są wykonywane w ramach wyżej wymienionej ustawy i ustawodawstwo.

Zadania związane z chorobami zakaźnymi i wścieklizną oraz kierowanie chorych psychicznie

ARTYKUŁ 15- (1) Żandarmeria; W przypadku powzięcia wiadomości o chorobach zakaźnych ludzi lub zwierząt, w pierwszej kolejności zawiadamia odpowiednie osoby i wypełnia inne obowiązki wymagane w ich regionach w ramach przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy Sanitarnej z dnia 24.04.1930 r. Ustawa o usługach weterynaryjnych, zdrowiu roślin, żywności i paszach z dnia 11.06.2010 r. o numerze 5996.

(2) Żandarmeria jest również zobowiązana do niezwłocznego powiadamiania odpowiednich instytucji sanitarnych o wściekłych zwierzętach znajdujących się na jej obszarze działania lub osobach pogryzionych przez te zwierzęta oraz do spełniania wezwań o pomoc należycie przekazanych w przypadku jakiegokolwiek ataku w pracach obserwacyjnych i separacyjnych które mają być realizowane przez te instytucje.

(3) Jeżeli istnieje możliwość, że chorzy psychicznie, których skierowanie uzna za konieczne w miejscowościach, gdzie nie ma organizacji policyjnej, mogą napadać na innych, obowiązek skierowania wypełnia żandarmeria, aby nie odpowiadać za skierowania i tylko w celu zapobieżenia atakowi. Jednak w ramach ustawy nr 2803, w przypadku gdy żandarmeria kieruje całym województwem lub powiatem, obowiązek wysłania spoczywa również na żandarmerii.

Obowiązki związane z ochroną praw i wolności

ARTYKUŁ 17- (1) Żandarmeria; podejmuje niezbędne środki, aby osoby korzystały z praw i wolności określonych w Konstytucji i ustawach bez obaw iw sposób bezpieczny. Zapobiega i zwalcza bezprawne działania i zachowania, które uniemożliwiają osobom fizycznym wykonywanie uprawnień i praw państwa oraz innych publicznych osób prawnych i prywatnych osób prawnych w ramach ustawodawstwa.

Zadania związane z zakazem hałasu

ARTYKUŁ 21- (1) Kto po godzinie dwudziestej czwartej hałasuje wewnątrz i na zewnątrz mieszkania w sposób zakłócający w jakikolwiek sposób komfort i spokój okolicznych mieszkańców, podlega karze żandarmerii. Przepisy ustawy o wykroczeniach z dnia 30.03.2005 r. nr 5326 oraz ustawy nr 5237 stosuje się do tych, którzy nie stosują się do tego zakazu.

(2) W celu umożliwienia podjęcia środków w celu ochrony porządku publicznego podczas ślubów, zaręczyn, koncertów, jarmarków, festiwali i podobnych zgromadzeń zainteresowane osoby muszą zawiadomić władze cywilne z czterdziestoośmiogodzinnym wyprzedzeniem.

(3) Przepisy rozporządzenia w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku opublikowanego w Dzienniku Urzędowym z dnia 06.04.2010 r. pod numerem 27601 są zastrzeżone.

Zadania dla potrzebujących pomocy

ARTYKUŁ 22- (1) Obowiązki żandarmerii w stosunku do potrzebujących pomocy są następujące.

a) Pomagać wszystkim, którzy są w niebezpieczeństwie i prosić o pomoc.

b) Zapewnienie odpowiedniego środka transportu osobom, które są chore w drodze, które uległy wypadkowi i których nie stać na dotarcie do miejsca, do którego chcą dotrzeć, skierowanie ich do właściwej placówki służby zdrowia lub znalezienie personelu medycznego , informowania ich rodzin i towarzyszenia im w razie potrzeby.
c) Zapewnienie odpowiedniego miejsca dla tych, którzy nie mogą nadążyć za środkami transportu lub pozostają na drodze tych pojazdów w przypadku, gdy z różnych przyczyn nie mogą się poruszać, a zatem nie mają dokąd się udać lub są pozbawieni zapewnienia sobie odpowiedniego miejsca.
ç) Odnalezienie przedstawicieli ustawowych osób ubezwłasnowolnionych lub dzieci nieposiadających uprawnień do zgłaszania miejsca zamieszkania i przekazanie ich ich przedstawicielom ustawowym, a tych, którzy nie mają przedstawiciela ustawowego, właściwym organom społecznym instytucje pomocy społecznej lub gminy.

d) Udzielanie wnioskodawcom niezbędnych informacji w celu zapytania o miejsce lub drogę.

(2) Jeżeli prawni przedstawiciele osób potrzebujących pomocy, dzieci osieroconych i znajdujących się w trudnej sytuacji uchylą się od ich przyjęcia, żandarmeria określi sytuację w protokole i podejmie kroki prawne.

(3) Zgodnie z ustawą nr 5237 i ustawą nr 24 o opiece społecznej z dnia 5/1983/2828 Żandarmeria jest zobowiązana do powiadamiania władz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o rodzinach, dzieciach, osobach niepełnosprawnych i osób starszych i innych osób potrzebujących pomocy społecznej potrzebujących ochrony, opieki i pomocy oraz do współpracy z organami przedmiotowego ministerstwa w dochodzeniach dotyczących tych osób.

(4) Żandarmeria; W ramach ustawy nr 8 z dnia 3/2012/6284 o ochronie rodziny i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet wykonuje obowiązki i uprawnienia związane ze środkami, jakie należy podjąć w celu ochrony kobiet, dzieci, członków rodzin i osób będących ofiarami jednostronnego uporczywego nękania oraz zapobiegania przemocy wobec tych osób w obszarze odpowiedzialności. Żandarmeria jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tych sprawach władze cywilne i właściwe organy.

Obowiązki związane z dochodzeniem i sądzeniem zatrzymanych i skazanych

ARTYKUŁ 25- (1) Listę imienną zatrzymanych i skazanych, którzy mają być doprowadzeni do organów wymiaru sprawiedliwości w celu przeprowadzenia śledztwa i przesłuchania, dyrektor zakładu egzekucyjnego zawiadamia na piśmie komendanta żandarmerii wykonującego obowiązek ochrony. Dowódca żandarmerii ustala liczebność patrolu wartowniczego i udostępnia skazanych i zatrzymanych w żądanym miejscu i czasie.

(2) Skazanym i zatrzymanym nie wolno spotykać się z innymi ani na drodze, ani w sądzie oraz wymieniać się lub wymieniać.

(3) W przypadku doprowadzenia skazanych i zatrzymanych przed prokuratora, sędziego lub sąd, jeżeli są oni wyposażeni w urządzenia odosobniające, zostaną oni usunięci i będą mogli wejść bez ograniczeń. Przy wyjeździe z tych miejsc narzędzia do wbijania mogą być ponownie instalowane w ramach odpowiednich przepisów.

Misje wojskowe

ARTYKUŁ 41- (1) Jednostki żandarmerii; W razie mobilizacji i wojny zostanie oddana pod dowództwo dowództw sił zbrojnych, których sekcje zostaną określone decyzją Rady Ministrów, aw pozostałej części będzie kontynuowała swoje normalne obowiązki. Na wypadek mobilizacji i wojny żandarmeria wykonuje zadania wynikające z Ustawy o mobilizacji i stanie wojny z dnia 4.11.1983 r. o numerze 2941.

(2) jednostki żandarmerii; Minister, na wniosek Szefa Sztabu Generalnego, aw prowincjach, na wniosek dowódcy garnizonu, za zgodą wojewody, wykonuje również powierzone mu obowiązki wojskowe. Zakres, charakter i zasady wykonywania tych obowiązków określają Sztab Generalny i Ministerstwo.

Hatice Kulali
Hatice Kulali

Cześć! Nazywam się Hatice Kulalı i jestem dumną turecką obywatelką Kutahya Gediz i farmaceutką. Bardzo kocham mój kraj, jego bogatą kulturę, wyjątkową gościnność i wyjątkowe tradycje. Cieszę się, że mogę podzielić się z Tobą pięknem Turcji. Miłej lektury!

Artykuły: 5516