مک دونالد ترکیه

مک دونالد ترکیه .. هر آنچه که باید بدانید 2023

McDonalds Turkey is an excellent option for those seeking fast food in Turkey due to its reasonable prices and diverse menu selection.

رستوران معروف فست فود را در بسیاری از مکان ها می توانید ببینید، مک دونالد استانبول را می توان در اکثر مراکز خرید و خیابان های توریستی معروف مشاهده کرد.

مک دونالد ترکیه

درباره مک دونالد ترکیه

In the bustling metropolis of Istanbul, a culinary revolution was born in 1986 when Ali Vardar introduced McDonald’s Turkey to the nation’s eager tastebuds. This fast food haven, nestled in the heart of Taksim, quickly expanded its empire to encompass over 500 establishments across Turkey’s sprawling landscape.

McDonald’s Turkey marked a significant milestone in its history with the inauguration of the country’s first drive-thru in the bustling district of Merter. This pioneering move enabled the fast food giant to reach even more hungry customers with its delectable offerings.

As the years passed, the empire continued to flourish. By 1998, McDonald’s Turkey proudly opened its 100th restaurant, nestled in the historic Sultan Ahmet district. The turn of the millennium saw an impressive 134 McDonald’s establishments gracing the nation, with 46 MCOPCOs among them, helmed by 52 enterprising operators.

The success of McDonald’s Turkey did not wane. Its adaptive spirit saw the introduction of numerous new locations and a range of tantalizing, Turkey-specific burger creations. Today, the fast food titan boasts approximately 260 establishments, employing around 6,000 dedicated individuals who serve 100 million patrons each year.

  • 1986: Ali Vardar introduces McDonald’s Turkey to Istanbul, marking the beginning of a culinary revolution.
  • 1986-1998: McDonald’s Turkey expands rapidly, opening over 500 establishments across Turkey.
  • 1998: McDonald’s Turkey opens its 100th restaurant in the Sultan Ahmet district.
  • 2000: McDonald’s Turkey has a total of 134 establishments, including 46 MCOPCOs operated by 52 individuals.
  • Over the years: McDonald’s Turkey continues to grow and introduce new locations.
  • McDonald’s Turkey adapts to the local market by creating Turkey-specific burger creations.
  • Present day (2023): McDonald’s Turkey has approximately 260 establishments.
  • McDonald’s Turkey employs around 6,000 dedicated individuals.
  • McDonald’s Turkey serves approximately 100 million patrons each year.

مک تورکو

مک تورکو یک ساندویچ ساخته شده از مرغ کبابی بود که حاوی دو عدد نان مرغ کبابی با گوجه فرنگی، کاهو و روی آن سس سیر پیچیده شده در نان پیتا بود.

این ساندویچ در سال 2004 راه اندازی شد و برای چند سال به خدمت خود ادامه داد.

از سال 2022، McTurco دیگر در دسترس نیست یا در شعب مک دونالد در ترکیه ارائه می شود.

مک تورکو

رستوران های مک دونالد ترکیه

Pages ( 1 of 3 ): 1 23Read More »

Similar Posts