تاريخ القهوة التركية

История на турското кафе

Историята на турското кафе продължава повече от 500 години, тъй като през този период кафето се е превърнало във важна част от турската култура и фолклор. Турското кафе пътува от Истанбул до всички краища на света по дълъг път, пренасян от търговци до Европа, така че може да се каже, Прочетете повече…

اندورن العثمانية 2

Пълен доклад за османското училище Ендерун

османското училище Ендерун на османски език „Enderûn Mektebi“ е един от стълбовете на образователната система в Османската империя , тъй като допринася главно за създаването на строга образователна система за дипломиране на възрастни мъже и държавни служители. Османското училище Ендерун се нарича Дворцово училище по време на императорската ера и в него се Прочетете повече…

البريد التركي 1

Турски пощи .. Изчерпателно ръководство

лавната дирекция на турските пощи (Posta ve Telgraf Teşkilatı) PTT е един от най-важните органи в Турция, които предоставят корабоплавателни услуги и финансови плащания. Турският пощенски орган е един от най-старите органи, създадени в Турция, тъй като корените му се простират до ерата на Османския халифат и оттогава до сега продължава да Прочетете повече…