سعر الفضة في تركيا

Цената на среброто в Турция на живо

  • Post last modified:януари 4, 2024
  • Reading time:1 mins read
  • Post category:Икономика

Предлагаме ви цената на среброто в Турция, момент по момент, в турски лири в килограми и унции, в допълнение към много други валути.

В Turkpidya ви предоставяме дневната цена на среброто в Турция в турски лири и други валути.

Можете да видите историческата цена на среброто в Турция, обхващаща повече от 18 години, за да сравните покачването или спада на цените.

Можете да щракнете тук, за да научите за цената на златото в Турция .

سعر الفضة في تركيا